EST  ENG  
header

Audiitorkontroll ja ülevaatus

Audiitorkontrolli kohustuse lävi

Seoses Audiitortegevuse seaduse jõustumisega muutub seni kehtinud audiitorkontrolli kohustuse lävi. Kui seadusega ei ole kindlaks määratud teisiti, on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevalt loetletud tingimusi:

1. müügitulu või tulu 2 000 000 eurot;
2. varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000 000 eurot;
3. keskmine töötajate arv 30 inimest.

Samamoodi on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevalt loetletud tingimusi:

1. müügitulu või tulu 6 000 000 eurot;
2. varad bilansipäeva seisuga kokku 3 000 000 eurot;
3. keskmine töötajate arv 90 inimest.

Eesti on esimene riik Euroopas, kus senise auditi audiitorteenuse kõrvale tuuakse õigusruumi ka ülevaatuse audiitorteenus. Eelnimetatud muudatusega tekitame kooskõla majandusüksuse tegevusmahu, kindlustandva töövõtu ja avaliku huvi (kindlustunne) vahel. Auditi argumenteeritud kindlustunne (sõnastus: raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid) asendub ülevaatuse piiratud kindlustundega (sõnastus: me ei märganud midagi, mis sunniks meid arvama, et raamatupidamise aastaaruanne ei kajastaks olulises osas õigesti ja õiglaselt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid).
 
Kui seadusega ei ole kindlaks määratud teisti, on raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületab alljärgnevalt loetletud tingimusi:

1. müügitulu või tulu 1 000 000 eurot;
2. varad bilansipäeva seisuga kokku 500 000 eurot;
3. keskmine töötajate arv 15 inimest.

Samal moel on raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevalt loetletud tingimusi:

1. müügitulu või tulu 3 000 000 eurot;
2. varad bilansipäeva seisuga kokku 1 500 000 eurot;
3. keskmine töötajate arv 45 inimest.

Kohustusliku ülevaatuse võib asendada auditiga.

viimati uuendatud: 14.06.2021