EST  ENG  
header

Inventuuri läbiviimine

Inventuuri iga-aastane läbiviimine on kohustuslik.  Inventuuri läbi viimine ei ole kerge, eriti kui see viiakse läbi õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.  Inventuuri läbiviimise nõuded on määratud kindlaks nii raamatupidamise seaduses kui asutuse sisemistes regulatsioonides. Vastavalt Raamatupidamise seaduse § 11 lõikele 1 on raamatupidamiskohustuslane kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis reguleerib varade ja kohustuste inventeerimist.

Järgnevalt varade inventeerimisest:
Inventeerimise definitsiooni kohaselt tehakse kindlaks ettevõtte varade ja varude tegelik (reaalne) jääk ning selgitatakse üle- või puudujääk. Siinjuures on oluline, et kõigile inventuuris osalejatele oleks seatud eesmärk selge ja üheselt mõistetav. See aga tähendab, et inventuuris osalejad peavad teadma, mis on bilanss ning kus, kuidas ja milleks kajastatakse varasid ja varusid.

Peamiselt viiakse inventuur läbi aasta lõpus. Kuid erakorraliste inventuuride osas puudub üldine regulatsioon nii avalikus kui erasektoris. Erakorraliste inventuuride läbiviimise vajadus lähtub asutusesisesest asjaajamiskorrast või sisekorraeeskirjast, näiteks töötaja lahkumisel antakse tema vastutusel olevad varad üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.  Akti koostamise vajadusest lähtuvalt tekib omakorda vajadus inventuuri läbiviimiseks.

Inventuuri läbiviimiseks moodustatakse komisjon. Komisjone on tavaliselt kahte tüüpi – peakomisjon ja töökomisjonid. Peakomisjoni ülesandeks on korraldada ja kooskõlastada inventuuri läbiviimist, kontrollida kvaliteeti, koostada juhile lõppakt jms. Töökomisjonid on oma olemuselt lugemiskomisjonid, mis koosnevad esimehest ja lugejatest. Pea- ja töökomisjonide ülesanded on mõistlik määrata kindlaks asutuse siseses regulatsioonis.

Inventuuri üheks eesmärgiks on ka varude, seal hulgas varade, väärtuse hindamine. Sõltuvalt inventuurikomisjonide ülesehitusest, saab teha vahet inventuuri peakomisjoni ja töökomisjoni lõppaktidel. Inventuuri tulemusena võib selguda, et raamatupidamises arvel olevad varad ja varud on kas kadunud, riknenud, amortiseerunud või muul moel kasutuskõlbmatuks muutunud, mistõttu on tarvilik kas nende väärtuse allahindamine või raamatupidamisest mahakandmine ehk bilansist välja arvamine. Juhul, kui vara on asutuse juhi poolt (ekspertidest koosneva komisjoni ettepanekul) kõlbmatuks tunnistatud, saab alustada mahakandmisega. Lõppakti kinnitavad nii peakomisjoni- kui töökomisjoni esimees ning aktiga tutvumise kohta peavad allkirja andma ka materiaalselt vastutavad isikud.

viimati uuendatud: 14.06.2021