EST  ENG  
header

Portfelliteooria

Portfelliteooria


Portfelliteooria eelduseks on, et kõik investorid käituvad ratsionaalselt: investeeringute riski suurenedes soovitakse saada investeeringutelt suuremat tulu ehk teisisõnu investorid on riskikartlikud. Viimane tähendab ka, et investorid ei soovi võtta täiendavat riski, kui ei ole võimalust seda kompenseerida täiendava tuluga.
Investeerimisobjekte võrreldakse omavahel ratsionaalsest käitumisest lähtudes riski ja tulu skaalal. See tähendab, et igal investeeringul peab olema teatud riskiastme ja sellega seotud pakutava tulususe suhe. Portfelliteooria eesmärk on valida erinevate investeeringute vahel sellised kombinatsioonid, mis pakuvad võimalikult väikese riski juures võimalikult suurt tulu.
Riski ja tulu mõisted

Nagu öeldud, optimeeritakse riski ja tulu investeeringute erinevate kombinatsioonide vahel. Kõigepealt on vajalik defineerida riski ja tulu mõisted. Iga investeeringu tulususeks loetakse selle tõenäosuslikku oodatavat tulusust ja portfelli oodatav tulusus on seega investeeringute omavaheliste erinevate kombinatsioonide keskmine oodatav tulusus.
Üksiku investeeringu riski mõõdetakse tema ajaloolise tootluse standardhälbega, mis näitab statistiliselt, kuivõrd erinev on vaadeldaval perioodil olnud investeeringu tootlus oodatavast keskmisest tootlusest. Portfelliriski (ehk siis üksikute investeeringute kombineeritud riski) aga ei ole võimalik sarnaselt portfelli tulule leida iga üksiku investeeringu riskide summeerimisel või nende keskmiste leidmisel. Põhjuseks on siin investeeringute tootluste omavaheline korrelatsioon ehk kahe investeeringu võimalik sarnane kõikumine. Teisisõnu võetakse riski summeerimisel arvesse ka kõikide investeeringute omavaheliste kõikumiste iseloomud.
Riski ja tulu optimaalsed kombinatsioonid

Portfelliteooria üheks peamiseks ülesandeks on leida investeeringute selline omavaheline kombinatsioon, mis etteantud riski juures maksimeerib tulusust või teistpidi, määratud tulususe juures annab võimalikult väikese riski.
Portfelliriski on võimalik vähendada valides sinna sellised investeeringud, milliste omavahelised korrelatsioonid on nõrgad ja kõikumised on erisuunalised. Teades, et risk ei ole summeeritav sarnaselt tootlustele on võimalik valida portfelli paigutused niiviisi, et riski vähendades kokkuvõttes tulusus sellest ei muutu. Sellist jaotust nimetatakse diversifitseerimiseks ehk riski hajutamiseks ja see annab kokkuvõttes tootluste väiksema standardhälbe ja seega ka väiksema riski.
Kui nüüd ühendada omavahel riski ja tulususe skaalal sellised punktid, kus etteantud tulususe juures on minimaalne risk, siis tekib nn. efektiivne tulukõver e. Markowitzi kõver. Viimasel asuvad punktid on alati mingisuguste paigutuste kombinatsioonid, kuna iga üksiku investeeringu puhul puudub võimalus vähendada portfelliriski riski hajutamise teel.
Riskivaba tulu ja efektiivseim kombinatsioon

Kui meil on teada optimaalsed kombinatsioonid maksimaalse võimaliku tulususega, siis tekib küsimus, milline neist riski ja tulu optimaalsetest kombinatsioonidest on investorile parim.
Selle tarvis tuuakse portfelliteoorias sisse riskivaba tulu mõiste. See tähendab suurimat tulutaset, kus investeeringurisk puudub. Riski ja tulususe skaalal asub see teljel, mis mõõdab tulusust nii, et tulususe telg lõikab riski telge selle nullpunktis. Nüüd leitakse selline portfell, mis moodustub riskivabast paigutusest ja ühest võimalikust optimaalse riski ja tulu suhtega portfellist (efektiivse tulukõvera punktist).
Efektiivseim kombinatsioon koosneb riskivabast ja ühest optimaalsest portfellist, kui tulususe teljel asuvat riskivaba investeeringut tähistavat punkti ja valitud efektiivsel tulukõveral asuvat optimaalset portfelli tähistavat punkti ühendav sirge on suurima tõusunurgaga riskitelje suhtes. See tähendab, et sirge tõusunurk kui efektiivseima kombinatsiooni näitaja sõltub ühtaegu nii riskivabast tulumäärast kui ka efektiivse tulukõvera kujust.
Portfelli oodatav tulusus

Leidmaks mingile portfellile nõutavat tulunormi on välja töötatud CAPM (ingl. k. Capital Asset Pricing Model) e. varade hindamise mudel, mille eesmärgiks on leida portfelli nõutav tulusus, kui on teada 1) riskivaba tulumäär, 2) portfelli riskipreemia e. selle oodatava tulususe vahe riskivaba tuluga ning 3) kogu vaadeldava turu riski ja portfelli riski suhe.
Siinkohal peame eristama riski kahte erinevat koostisosa. Risk koosneb süstemaatilisest ja mittesüstemaatilisest riskist.
• Süstemaatiline risk on iseloomulik kogu turule ja mida riski hajutamisega ei ole võimalik vähendada.
• Mittesüstemaatiline risk on risk, mis on ettevõtete spetsiifiline ja mida on võimalik riski hajutamisega elimineerida.
Kui otsitakse efektiivset portfelli, siis eeldatakse, et diversifitseerimisega on mittesüstemaatiline risk juba hajutatud. Seega vaadeldakse ainult süstemaatilist riski e. tururiski. Viimast väljendabki eelpool mainitud turu riski ja portfelli riski suhe e. beeta.
Kui beeta on suurem kui üks, siis on portfelli risk kogu vaadeldava turu riskist suurem. Turuhindade kõikudes peaks siis portfelli väärtus kõikuma samas suunas suuremas ulatuses kui kogu turg. Ja vastupidi - kui beeta on väiksem kui üks. Kokkuvõttes leitakse portfelli oodatav tulusus, kui riskivabale tulule liidetakse selle portfelli beetaga korrutatud portfelli riskipreemia.

viimati uuendatud: 14.06.2021