EST  ENG  
header

Rahapesukahtlusega tehingud

Kui kliendisuhte loomisjärgus tekib kahtlus, et persoon ei tegutse enda nimel või arvel (mõisted "juriidilisest või füüsilisest isikust variisik", "variühing"), kuid esitatavad dokumendid ja volitaja tahteavaldus on vorminõuete kohased, hindab krediidi- või finantseerimisasutus ise tekkida võivaid riske ja otsustab, kas luua kliendisuhe või mitte. Sarnasel juhul jälgitakse kliendi edaspidist tegevust, ning kui esineb mõni allolevas loetelus nimetatud või muu küsitavale tehingule viitav tunnus, koostatakse teade rahapesu andmebüroole.

Rahapesukahtlusega klientide tundemärgid audiitorile ning raamatupidamise ja maksustamise valdkonnas nõustamisteenust pakkuvale isikule, mille puhul tuleks tavalise kutsetegevuse käigus tehtud töö osas analüüsida võimalikku rahapesukahtlusega tehingu kindlaks tegemist:

* isik tundub täiesti selgelt elavat üle oma võimete, võttes arvesse tema toiminguid ja sissetulekuid (kehtib eraisikute osas);

* isiku äritegevusest saadav kasumlikkus või käive on ebavõrdne samas valdkonnas tegutsevate teiste äriühingutega ja ilmselgelt majanduslikult mitte põhjendatud;

* isik pöördub tihti erinevate raamatupidamisteenust pakkuvate spetsialistide poole (vahetab neid ilma põhjuseta, ebaselgetel asjaoludel või õige ja õiglase aruandluse vältimise eesmärgil);

* juriidilise isiku töötajate arv ettevõttes on vastavat tegevusala silmas pidades selgelt majanduslikult mitte põhjendatud;

* juriidilise isiku omanikud või juhtorganite liikmed on ilmselt variisikud

Rahapesukahtlusega tehingute tundemärgid:

* juriidiline isik tasub arveid majanduslikult mitte põhjendatud konsultatsiooniteenuste eest madala maksumääraga või maksuvabal territooriumil registreeritud isikule;

* raamatupidamise kontrollimisel avalduvad viited vara seadusevastasele omastamisele;

* isik soetab, rendib või liisib vahendeid luksuslikeks kulutusteks (nt sportautosid või meresõidukeid) vahendite eest, mis pärinevad majanduslikult mitte põhjendatud sularahatehingutest või madala maksumääraga või maksuvabal territooriumil registreeritud isikutelt;

* sagedased arveldamised sularahaga, mis on isiku tegevusala silmas pidades täiesti selgelt ebaharilikud.

viimati uuendatud: 14.06.2021