EST  ENG  
header

Seotud isikutest

Enne 2011. aastat oli seotud isikute nimistu tulumaksuseaduse (TMS) § 8 kohaselt lõplik/täielik, kuid alates 2011. aastast on loetelu lahtine, sisaldades näidisloetelu isikutest, keda igal juhul mõistetakse seotud isikutena. Muudatuste kohaselt loetakse seotud isikuks lisaks abikaasale ka elukaaslast. Muudetud tulumaksuseaduse valguses võib pidada isikuid seotuks kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Seotud isikule laenu andmisel tuleb lähtuda TMS-i § 50 lõigetest 4 ja 5, mis ütlevad, et kui laen ei vasta turutingimustele (st intressimäär on turutingimustest madalam või kõrgem), võidakse maksustada maksumaksja saamata jäänud tulu või liigselt tehtud kulu. Kui intressimäär on Eesti äriühingu jaoks turutingimustest soodsam (näiteks saadud laen on madala intressimääraga ja/või antud laen kõrge määraga), siis tema jaoks tulumaksuriski ei teki.

Kui juriidiline isik annab töötajale laenu, tuleb lähtuda rahandusministri määrusega kehtestatud intressimäärast (TMS § 48 lg 4 p 6). Alates 1. aprillist 2010 on minimaalseks intressimääraks 2% aastas, mida rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2010. Erisoodustust ei teki kui laen antakse vähemalt 2%-lise intressimääraga. Ühtlasi tuleb silmas pidada, et 2% alammäär kehtib ainult oma töötajale laenu andmisel. Teistele füüsilistele ja/või juriidilistele isikutele laenu andmisel tuleks lähtuda ennekõike turutingimustest.
Järelikult võib juriidilisel isikul täiendav maksukohustus tekkida eeskätt siis, kui tehingu teostamisel ei ole lähtutud turutingimustest (maksustamise aluseks TMS § 50 lg 4, deklareeritakse deklaratsiooni TSD lisa 6 real 10 „Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuste vahe“) või kui on tegemist erisoodustusega (maksustamise aluseks TMS § 48, deklareeritakse TSD lisa 4 real 6 „Laenu andmine rahandusministri kehtestatud alammäärast madalama intressiga“).

Täiendavalt juhime tähelepanu asjaolule, et tulumaksuseaduse alusel toimub väljamaksete (antud juhul laenude) maksustamine tulumaksuga ka siis, kui nimetatud väljamaksed ei ole seotud äriühingu ettevõtlusega. Siinkohal ei ole oluline niivõrd see, kas laen on antud seotud isikule või mitte, kuivõrd see, kas laenu andmisega teenitakse tulu (intressi). Ehkki maksuhaldur on nentinud, et intressivaba laenu andmine iseenesest ei muuda laenu ettevõtlusega mitteseotuks, siis enamikul sellistest juhtudest ei leidu ka muud ärilist põhjendust (näiteks laenu andja saab laenuvõtjalt muid soodustusi ja/või osa ühise äriprojekti kasumist) ning intressivaba laen loetakse ettevõtlusega mitteseotuks. See tähendab, et tulumaksuga maksustatakse kogu laenusumma (maksustamise aluseks TMS § 51 ja § 52, deklareeritakse TSD lisa 6 real 18 „Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitte seotud kohustuste täitmiseks ...“).

Kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu seadusega kindlaks määratud kuupäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestamine algab päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani (viimane kaasa arvatud). Intressimäär on 0,06% päevas (21,9% aastas).

viimati uuendatud: 14.06.2021